Microsoft Access – napredni kurs

Microsoft Access
9. маја 2017.
Upotreba savremenih tehnologija u nastavnom procesu
10. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Nakon ovog kursa, polaznici će naučiti da rešavaju složenije probleme primenom programa Microsoft Access. Uslov za pohađanje ovog kursa je poznavanje elementarnih
pojmova o upravljanju relacionim bazama podataka, odnosno bazična znanja i veštine neophodne za korišćenje programa Microsoft Access.

PROGRAM KURSA

 • Predstavljanje Access-ovog objektnog modela (Access Object Model);
 • Rad sa formama;
 • Osnove VBA programiranja;
 • Razumevanje ADO i DAO objektnog modela;
 • Pisanje VBA procedura;
 • Korišćenje promenljivih;
 • Kontrolisanje izvršenja;
 • Ispravljanje grešaka u VBA programskom jeziku;
 • Navigacija pomoću Access VBA;
 • Održavanje podataka pomoću Access OLE DB i ODBC;
 • Rad sa grupama zapisa korišćenjem Access VBA;
 • Kreiranje i modifikovanje objekata baze podataka;
 • Studija slučaja – rešavanje problema iz prakse.

PREDAVAČ

dr Slavko Matanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa