O nama

Centar za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa u Beogradu je formiran početkom oktobra 2012. godine. U formalnom smislu, to je organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa. Suštinski, to su ljudi, odnosno tim stručnjaka koji obuhvata profesore i spoljne saradnike Visoke škole modernog biznisa. Oni ulažu svoje znanje, stručnost, energiju, kreativnost da stvore novu vrednost za Visoku školu modernog biznisa i za klijente.

Aktivnosti Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa iz Beograda zasnivaju se na sledećim osnovnim načelima:

 • Otvorenost za nove ideje i inicijative (ideje mogu da poteknu od zaposlenih u Visokoj školi modernog biznisa, od saradnika, poslovnih partnera, klijenata i sl);
 • Etika (uvažavanje svakog doprinosa, slobodno izražavanje mišljenja, razmena iskustava, prihvatanje argumenata, poverenje);
 • Kvalitet u svemu što radimo;
 • Fleksibilnost;
 • Odgovornost:
 • Profitabilnost.

Otvorenost za nove ideje i inicijative predstavlja preduslov za unapređenje inovativne klime u organizaciji. U tom smislu, Centar bi trebalo da privuče što više novih ideja i inicijativa, da ih oceni prema utvrđenim kriterijumima, kao i da usmerava, podstakne i ubrza njihovu realizaciju. Načelo etike zahteva da se Centar pridržava moralnih principa i da na taj način doprinese unapređenju korporativne kulture u Visokoj školi modernog biznisa. Korektnost prema klijentima, uvažavanje njihovih potreba, zahteva, želja i očekivanja, izgradnja uzajamnog poverenja je naše osnovno opredeljenje. Isto tako, u okviru Centra razvijaće se harmonični kolegijalni međuljudski odnosi, međusobno poštovanje i razumevanje uprave, zaposlenih i saradnika, što je uslov bez koga se ne može isporučivati prvoklasna usluga. Fleksibilnost znači da će Centar kontinuirano preispitivati svoje aktivnosti i prilagođavati ih dinamičnim i naglim promenama u okruženju. Načelo kvaliteta podrazumeva dostizanje visokih standarda usluge, odnosno očekivanja korisnika, ali i stalna unapređenja. Odgovornost se ispoljava u doslednosti ispunjavanju preuzetih obaveza i pojačanoj svesti o posledicama delovanja. Profitabilnost znači da se konačan rezultat realizovanih aktivnosti meri u finansijskom smislu i upoređuje sa postavljenim ciljevima.

Delokrug rada Centra za razvoj projekata obuhvata nekoliko osnovnih područja:

 • Posebni obrazovni i trening programi;
 • Organizacija naučnih i stručnih skupova (seminara, konferencija, kongresa  i sl.);
 • Izdavaštvo;
 • Istraživački rad;
 • Realizacija projekata;

Posebni obrazovni i trening programi:

Dinamične i nagle promene utiču da znanje brzo zastareva. Osim toga, u savremenim uslovima,  pojavljuje se potreba za novim znanjima i veštinama. Ko zastane sa učenjem, zaostaje u trci za uspehom. Kontinuirano učenje je imperativ za svakoga. Ova potreba je izražena već odavno u razvijenim zemljama, a postaje sve očitija i u Srbiji. Zbog toga Centar za razvoj projekata nastoji da identifikuje koji segmenti znanja i veština su deficitarni na našem tržištu i da u skladu sa time klijentima ponudi adekvatne intenzivne programe obuke i treninga. Osnovni princip je da su ovi programi zasnovani na savremenim teorijskim znanjima, ali su praktično usmereni (fokusirani na rešavanje konkretnih problema).

Organizacija naučnih i stručnih skupova:

Znanje se multiplikuje u mreži (Internet je najbolji dokaz za ovu tvrdnju). Naučni i stručni skupovi su način komunkacije, ali i širenja znanja. Centar na ovaj način treba da doprinese ovom širenju, da podstakne rasprave uglednih naučnika i stručnjaka o aktuelnim temama, kao i da predloži rešenja primenjiva u praksi.

Izdavaštvo:

Centar za razvoj projekata podsticaće naučne radnike i stručnjake da njihovo znanje i iskustvo ne čuvaju samo za sebe nego da ih saopšte javnosti. Nova tehničko-tehnološka dostignuća omogućavaju da se objavljivanje naučnih i stručnih tekstova realizuje u elektronskoj formi i da se na taj način plasiraju širokom auditorijumu. Pri tome će se posebna pažnja posvetiti mlađim autorima kojima je ovakav način objavljivanja radova neophodan radi sticanja iskustva u naučno-istraživačkom radu.

Istraživački rad

Centar za razvoj projekata planira i realizaciju istraživanja za potrebe Visoke škole modernog biznisa, ali i za druge klijente (npr. privredni subjekti, lokalna samouprava, nevladine organizacije). Naučni rad i istraživanja su neraskidivo povezani. Isto važi i za menadžere. Sve počinje i završava istraživanjem. Odlučivati bez poznavanja činjenica koje se utvrđuju istraživanjima, znači preuzeti visok nivo rizika. Takav menadžerski hazard najčešće se završava gubitkom novca, vremena, enegrije i ugleda.

Realizacija projekata

Klijenti koji se suoče sa problemom u poslovanju imaju na raspolaganju svega tri opcije: 1) da sami reše problem; 2) da angažuju kompententnu organizaciju i da njoj povere kompletno rešavanje problema; 3) da zajedno sa izabranom organizacijom partnerski rešavaju problem. Praksa je pokazala da se najbolji rezultati postižu u trećem slučaju kada se, kroz projektni način rada, ukrste znanja i iskustva iz teorije i prakse. Centar za razvoj projekata klijentima nudi ovakav pristup – saradnju i partnerstvo u sledećim oblastima: t strateško planiranje (misija, vizija, ciljevi) t razvoj novih proizvoda i usluga (New Product Development Management) t upravljanje ukupnim kvalitetom (Total Quality Management  -TQM) t uspostavljanje i razvoj odnosa sa kupcima (Customer Relationship Management – CRM) t Upravljanje brand-om (Brand Management) t implementacija strategije i merenje performansi na osnovu karti uravnoteženih učinaka (Balanced Scorecard – BSC)

Centar za razvoj projekata afirmiše timski način rada. Aktivnosti počinju pokretanjem kreativnog procesa. U prvoj fazi članovi tima generišu nove ideje (predloge), a zatim sledi faza ocene i selekcije ideja. Na osnovu odabrane ideje definiše se koncept, koji se u narednom koraku testira. Nakon toga, formatira se projekat (utvrđuje se cilj projekta, project manager, zadaci, rokovi, budžet). Tokom realizacije projekta, na nekoliko kontrolnih tačaka, izveštava se o statusu projekta i po potrebi se preispituje plan aktivnosti. Konačno, nakon realizacije, na osnovu konačnih analiza ocenjuje se projekat i na ovaj način stiče se dragoceno iskustvo za sledeći projektni ciklus.

Ceo proces definisan je procedurom za upravljanje projektima koja je zasnovana na “Stage-Gate” pristupu. Ovakav pristup je potvrđen u praksi. Primenjuju ga ugledne kompanije, instituti, konsultantske firme, vladine agencije. Dokazano je da se na ovaj način smanjuju rizici, a povećavaju izgledi za postizanje uspeha u projektima.