O nama

Centar za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa u Beogradu je formiran početkom oktobra 2012. godine.

U formalnom smislu, to je organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa.

Suštinski, to su ljudi, odnosno tim stručnjaka koji obuhvata profesore i spoljne saradnike Visoke škole modernog biznisa. Oni ulažu svoje znanje, stručnost, energiju, kreativnost da stvore novu vrednost za Visoku školu modernog biznisa i za klijente.

Aktivnosti Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa iz Beograda zasnivaju se na sledećim osnovnim načelima:

 • Otvorenost za nove ideje i inicijative (ideje mogu da poteknu od zaposlenih u Visokoj školi modernog biznisa, od saradnika, poslovnih partnera, klijenata i sl);
 • Etika (uvažavanje svakog doprinosa, slobodno izražavanje mišljenja, razmena iskustava, prihvatanje argumenata, poverenje);
 • Kvalitet u svemu što radimo;
 • Fleksibilnost;
 • Odgovornost:
 • Profitabilnost.

Otvorenost za nove ideje i inicijative predstavlja preduslov za unapređenje inovativne klime u organizaciji. U tom smislu, Centar bi trebalo da privuče što više novih ideja i inicijativa, da ih oceni prema utvrđenim kriterijumima, kao i da usmerava, podstakne i ubrza njihovu realizaciju. Načelo etike zahteva da se Centar pridržava moralnih principa i da na taj način doprinese unapređenju korporativne kulture u Visokoj školi modernog biznisa. Korektnost prema klijentima, uvažavanje njihovih potreba, zahteva, želja i očekivanja, izgradnja uzajamnog poverenja je naše osnovno opredeljenje. Isto tako, u okviru Centra razvijaće se harmonični kolegijalni međuljudski odnosi, međusobno poštovanje i razumevanje uprave, zaposlenih i saradnika, što je uslov bez koga se ne može isporučivati prvoklasna usluga. Fleksibilnost znači da će Centar kontinuirano preispitivati svoje aktivnosti i prilagođavati ih dinamičnim i naglim promenama u okruženju. Načelo kvaliteta podrazumeva dostizanje visokih standarda usluge, odnosno očekivanja korisnika, ali i stalna unapređenja. Odgovornost se ispoljava u doslednosti ispunjavanju preuzetih obaveza i pojačanoj svesti o posledicama delovanja. Profitabilnost znači da se konačan rezultat realizovanih aktivnosti meri u finansijskom smislu i upoređuje sa postavljenim ciljevima.

Delokrug rada Centra za razvoj projekata obuhvata nekoliko osnovnih područja:

 • Posebni obrazovni i trening programi;
 • Organizacija naučnih i stručnih skupova (seminara, konferencija, kongresa  i sl.);
 • Izdavaštvo;
 • Istraživački rad;
 • Realizacija projekata;

Posebni obrazovni i trening programi:

Dinamične i nagle promene utiču da znanje brzo zastareva. Osim toga, u savremenim uslovima,  pojavljuje se potreba za novim znanjima i veštinama. Ko zastane sa učenjem, zaostaje u trci za uspehom. Kontinuirano učenje je imperativ za svakoga. Ova potreba je izražena već odavno u razvijenim zemljama, a postaje sve očitija i u Srbiji. Zbog toga Centar za razvoj projekata nastoji da identifikuje koji segmenti znanja i veština su deficitarni na našem tržištu i da u skladu sa time klijentima ponudi adekvatne intenzivne programe obuke i treninga. Osnovni princip je da su ovi programi zasnovani na savremenim teorijskim znanjima, ali su praktično usmereni (fokusirani na rešavanje konkretnih problema).

Organizacija naučnih i stručnih skupova:

Znanje se multiplikuje u mreži (Internet je najbolji dokaz za ovu tvrdnju). Naučni i stručni skupovi su način komunkacije, ali i širenja znanja. Centar na ovaj način treba da doprinese ovom širenju, da podstakne rasprave uglednih naučnika i stručnjaka o aktuelnim temama, kao i da predloži rešenja primenjiva u praksi.

Izdavaštvo:

Centar za razvoj projekata podsticaće naučne radnike i stručnjake da njihovo znanje i iskustvo ne čuvaju samo za sebe nego da ih saopšte javnosti. Nova tehničko-tehnološka dostignuća omogućavaju da se objavljivanje naučnih i stručnih tekstova realizuje u elektronskoj formi i da se na taj način plasiraju širokom auditorijumu. Pri tome će se posebna pažnja posvetiti mlađim autorima kojima je ovakav način objavljivanja radova neophodan radi sticanja iskustva u naučno-istraživačkom radu.

Istraživački rad

Centar za razvoj projekata planira i realizaciju istraživanja za potrebe Visoke škole modernog biznisa, ali i za druge klijente (npr. privredni subjekti, lokalna samouprava, nevladine organizacije). Naučni rad i istraživanja su neraskidivo povezani. Isto važi i za menadžere. Sve počinje i završava istraživanjem. Odlučivati bez poznavanja činjenica koje se utvrđuju istraživanjima, znači preuzeti visok nivo rizika. Takav menadžerski hazard najčešće se završava gubitkom novca, vremena, enegrije i ugleda.

Realizacija projekata

Klijenti koji se suoče sa problemom u poslovanju imaju na raspolaganju svega tri opcije: 1) da sami reše problem; 2) da angažuju kompententnu organizaciju i da njoj povere kompletno rešavanje problema; 3) da zajedno sa izabranom organizacijom partnerski rešavaju problem. Praksa je pokazala da se najbolji rezultati postižu u trećem slučaju kada se, kroz projektni način rada, ukrste znanja i iskustva iz teorije i prakse. Centar za razvoj projekata klijentima nudi ovakav pristup – saradnju i partnerstvo u sledećim oblastima: t strateško planiranje (misija, vizija, ciljevi) t razvoj novih proizvoda i usluga (New Product Development Management) t upravljanje ukupnim kvalitetom (Total Quality Management  -TQM) t uspostavljanje i razvoj odnosa sa kupcima (Customer Relationship Management – CRM) t Upravljanje brand-om (Brand Management) t implementacija strategije i merenje performansi na osnovu karti uravnoteženih učinaka (Balanced Scorecard – BSC)

Centar za razvoj projekata afirmiše timski način rada. Aktivnosti počinju pokretanjem kreativnog procesa. U prvoj fazi članovi tima generišu nove ideje (predloge), a zatim sledi faza ocene i selekcije ideja. Na osnovu odabrane ideje definiše se koncept, koji se u narednom koraku testira. Nakon toga, formatira se projekat (utvrđuje se cilj projekta, project manager, zadaci, rokovi, budžet). Tokom realizacije projekta, na nekoliko kontrolnih tačaka, izveštava se o statusu projekta i po potrebi se preispituje plan aktivnosti. Konačno, nakon realizacije, na osnovu konačnih analiza ocenjuje se projekat i na ovaj način stiče se dragoceno iskustvo za sledeći projektni ciklus.

Ceo proces definisan je procedurom za upravljanje projektima koja je zasnovana na “Stage-Gate” pristupu. Ovakav pristup je potvrđen u praksi. Primenjuju ga ugledne kompanije, instituti, konsultantske firme, vladine agencije. Dokazano je da se na ovaj način smanjuju rizici, a povećavaju izgledi za postizanje uspeha u projektima.

Centar za razvoj projekata je u dosadašnjem radu uspešno realizovao preko 30 različitih kurseva i seminara polaznicima različitih profila. Ovim programima, tokom posmatranog perioda, prisustvovalo je više od hiljadu zadovoljnih polaznika. Pri tome je Visoka škola modernog biznisa, odnosno Centar za razvoj projekata, za realizaciju ovih programa dobila od polaznika veoma visoke ocene:

 • Kriterijum zanimljivost teme (prosečna ocena) ……………….. 4,00
 • Kriterijum korisnosti teme (prosečna ocena) …………………… 3,84
 • Kriterijum razumljivost (prosečna ocena) …………………………..4,35
 • Kriterijum pripremljenost edukatora (prosečna ocena) ….. 4,79
 • Kriterijum organizacije predavanja (prosečna ocena) ………4,10

Svi polaznici kurseva, seminara i dodatnih obrazovnih programa dobijaju od Visoke škole modernog biznisa potvrdu o odslušanim programima.