Aleksandra Brakus

Doc. Dr Aleksandra Brakus je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i V beogradsku gimnaziju prirodno – matematički smer. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Upisala je master studije Marketinške komunikacije i odnosi s javnošću na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i odbranila master rad pod nazivom „Novi kocepti marketinških komunikacija na tržištu Srbije“. Po završetku master studija upisuje trogodišnje doktorske studije Menadžment kulture i medija, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Strateško pozicioniranje pozorišta na tržištu kulturnih usluga Srbije“ je odbranila 2014. godine. Učestvovala je na međunarodnim interdisciplinarnim simpozijumima iz oblasi ekonomije, medija, kulture. Takođe, autorka je objavila i više radova iz ovih oblasti. Radila je u poznatim kompanijama u marketing sekturu, gde je mogla svoje stečeno teorijsko znanje praktično da primeni i dodatno se usavrši.

Objavljeni radovi:

Brakus, A. Nezavisna regulatorna tela, Medijska kultura, Međunarodni (regionalni) naučni stručni časopis, Nikšić, Novi Sad, Bubrovnik, Mostar, #06/2014.
Brakus, A. Novi mediji i nove umetnosti, IN MEDIA RES časopis Filozofije medija, Zagreb, godina 2, 2013, br. 2.
Brakus, A. Analiza medijskog regulatornog tela Velike Britanije “Ofcom” Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Podgorica, 17/2013.
Brakus, A. Strateško pozicioniranje pozorišta na tržištu kulturnih usluga, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Podgorica, 20/2014
Brakus, A. Art and Money, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Podgorica
Brakus, A. Umetnost i novac, časopis Zbornik radova: Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, izdanje EDS, Beograd 2014.
Brakus, A. Ivanka Lukateli primabalerina beogradskog baleta, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku (Novi Sad), br.2012/ 47, str. 79 – 89, ISSN 0352-9738

Učestvovanje na međunarodnim simpozijumima:

Budućnost medija, sa temom: Mediji i marketing, Cres, 19.09.2014. godine
Slika sveta i performativnost glokalne svesti. Slavonski Brod, 10.05.2014.
Objavljen tekst: Glokalizacija i kultura, u brošuri u elektronskoj formi.
Filozofija medija, Umetnost i mediji, Opatija, 19 – 22 septembra 2012. godine, sa temom: Novi mediji i nove umetnosti
Filozofija medija, Mediji i javnost, Dubrovnik, 15-17 novembar 2013. godine.
Rad na temu: Promovisanje umetnosti putem različitih oblika komunikacija.
Učestvovanje na konferenciji koju je organizovao Fakultet dramskih umetnosti i katedra za mendžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, 10-11 decembra na FDU u Beogradu.
Učestvovanje na naučnom skupu: Kriza umetnosti i nove umetničke prakse 21.veka, 13-14 decembar 2013. godine, Beograd, sa temom: Umetnost i novac.