Aleksandar Dejanović

Dr Aleksandar Dejanović, rođen 14. 09. 1963. godine u Novom Sadu. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1987. godine, a nakon toga i poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i stekao naučni stepen magistar ekonomskih nauka. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti industrijskog inžinjerstva i menadžmenta. Stekao je veliko iskustvo u bankarstvu. Prvo je radio u Narodnoj banci, zatim u Novosadskoj banci, a naročito se istakao na mestu člana IO u Continental banci – NLB grupa. Učestvovao je u realizaciji brojnih projekata od kojih su najznačajniji: 1) Novi korporativni identitet Continental banke; 2) Izgradnja sistema kvaliteta Continental banke prema međunarodnim standardima serije ISO 9000; 3) Izgradnja novog informacionog sistema Continental banke; 4) Strategijski plan Continental banke za period 2004-2009 prema metodologiji BNP Paribas u sklopu priprema za privatizaciju Continental banke; 5) Izgradnja sistema za upravljanje rizicima u NLB Banci a.d. Beograd. Od 2012. godine radi kao Direktor Centra za razvoj projekata u Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Do sada je objavio preko 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, odnosno saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.

Objavljeni radovi

 

 1. Aleksandar Dejanović, “Metode za procenu rizika u poslovanju banaka sa zemljama u razvoju (Ocena Country Risk-a)“, Časopis Vojvođanske banke br.134, Novi Sad, 1991. godine;
 2. Aleksandar Dejanović, “Konverzija spoljnog duga u ulaganja (Debt/Equity Swap)“, Finansije br.7-8, Beograd, 1991. godine;
 3. Aleksandar Dejanović, “Cene dugova na sekundarnom tržištu“, Jugoslovensko bankarstvo br.5, Beograd, 1991. godine;
 4. Mr Aleksandar Dejanović, “Osnovni trendovi u razvoju savremenog bankarstva“, Jugoslovensko bankarstvo br.9-10, Beograd 1992. godine;
 5. Mr Aleksandar Dejanović, “Novi profil kadrova – neophodan uslov za transformaciju jugoslovenskog bankarstva“, autorizovana diskusija objavljena u zborniku radova sa savetovanja “Dogradnja bankarskog sistema Jugoslavije u uslovima otvorene tržišne ekonomije“, Beograd, 1992. godine;
 6. Mr Aleksandar Dejanović, “Mehanizmi finansijske podrške poljoprivredi u Jugoslaviji i privredno razvijenim zemljama“, Finansije br. 3-4, Beograd, 1993. godine;
 7. Mr Aleksandar Dejanović, “Marketing strategija razvoja poslovne banke“, Novosadski bankar br. 19-20, Novi Sad, 1993. godine;
 8. Mr Aleksandar Dejanović, “Indirektni efekti sankcija“, autorizovana diskusija objavljena u zborniku radova sa Savetovanja ekonomista Jugoslavije, Budva, 1993. godine;
 9. Mr Aleksandar Dejanović, “Merenje nivoa integrisanosti finansijskih tržišta“, Zbornik radova sa savetovanja o finansijskim tržištima, Miločer, septembar 1993. godine;
 10. Mr Aleksandar Dejanović, “Uticaj centralne banke na nivo kamatnih stopa poslovnih banaka“, Svet finansija br.142, Novi Sad, 1993. godine;
 11. Mr Aleksandar Dejanović, “Kanali distribucije bankarskih usluga“, Zbornik radova sa savetovanja “Marketing i savremeno bankarstvo“, Novi Sad, 1993. godine;
 12. Mr Aleksandar Dejanović, “Analiza berzanskih poremećaja i problemi u razvoju berzi efekata“, Zbornik radova sa II Miločerskog savetovanja o finansijskim tržištima, Miločer, septembar 1994. godine;
 13. Mr Aleksandar Dejanović, “Razvoj novih bankarskih proizvoda za mobilizaciju sredstava stanovništva“, Zbornik radova sa III Miločerskog savetovanja o finansijskim tržištima, Miločer, septembar 1995. godine;
 14. Mr Aleksandar Dejanović, “Mehanizmi za generisanje ideja u razvoju novih bankarskih proizvoda“, časopis “Novac i razvoj“ br.26, Beograd, 1996. godine;
 15. Mr Aleksandar Dejanović, “Bankarstvo na Internetu“, Časopis Continental banke “Concept“, Novi Sad, avgust/septembar 1997. godine;
 16. Mr Aleksandar Dejanović, “Metodologija za razvoj novih bankarskih proizvoda“, Udruženje banaka Jugoslavije, Studija “Uslovi i mehanizmi rehabilitacije štednje građana“, Redaktor: prof. dr Branko Vasiljević;
 17. Mr Aleksandar Dejanović, “Kreiranje portfolia za individualne investitore“, Udruženje banaka Jugoslavije, savetovanje “Retail banking“, Zlatibor, 1998. godine;
 18. Mr Aleksandar Dejanović, “Promocija u bankarstvu“, Udruženje banaka Jugoslavije, savetovanje “Retail banking“, Palić, 1999. godine;
 19. Mr Aleksandar Dejanović, “Bankarska garancija“, Zbornik radova Više poslovne škole u Novom Sadu, Novi Sad, 2001. godine;
 20. Dr Mirko Babić, dr Ljiljana Babić, mr Aleksandar Dejanović, Paja Francuski, dr Miladin Brkić, “Program intenziviranja korišćenja biomase kao goriva u Vojvodini“, časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi “PTEP“ – radovi saopšteni na XIII simpozijumu “Procesna tehnika u poljoprivredi“, Novi Sad, 2001. godine.
 21. Mr Aleksandar Dejanović, «Konkurencija u bankarstvu», Časopis ekonomista Srbije i Crne gore «Ekonomist», broj 2., novembar 2005. godine;
 22. Mr Aleksandar Dejanović, „Customer Relationship Management – Challenges and Lessons“, Referat na XIV medjunarodnoj naučnoj konferenciji „Industrijski sistemi – IS 08 / Inteligentno privređivanje – put ka preduzeću svetske klase“, Novi Sad, 02. i 03. oktobar 2008. godine;
 23. Mr Aleksandar Dejanović, „Uticaj ljudskog faktora na uspešnu implementaciju CRM projekata“, Međunarodna konferencija „Vrednost korporativnog brenda u sektoru finansijskih usluga“, Beograd, 09. i 10. oktobar 2008. godine.
 24. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2014) „Brand Management: The Analysis of Corporate Slogans Among the Banks in Southeastern Europe“, International Conference on Economic and Social Studies“ (ICESoS ’14), April, 24-25, Sarajevo, BiH;
 25. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2014) „Upravljanje ukupnim kvalitetom u integralnom modelu strategijskog upravljanja“, XVII Međunarodna konferencija „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“ i V Međunarodna konferencija „Life Cycle Engineering Management“ (ICDQM ’14), Beograd, 27-28. jun 2014. godine;
 26. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2014) „Inovativni koncepti u strategijskom upravljanju“, X Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, IMKSM 2014, 23-25. maj 2014. godine, Bor (Organizator. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor);
 27. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2014) „Socio-Economic Aspect of Business: CSR as Part of Brand Strategy“, Međunarodna konferencija Socio-ekonomski aspekti nejednakosti, Novi Sad, 14.06.2014. godine (Organizator: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka); (M12)
 28. Dejanović, A., Ljubojević, Č (2014) „Provera teorije o menadžment modi: studija slučaja ISO 9000“, Međunarodna naučna konferencija „Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji, privrednog rasta i zapošljavanja u Srbiji“, Beograd, 03. oktobar 2014. godine (Organizatori: Institut za poslovna istraživanja – Beograd, Udruženje menadžera Srbije – Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd);
 29. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2014) „The Pillars of an Integrated Model of Strategic Management: An Importance of New Product Development“, XVI International Scientific Conference on Industrial Systems (IS’14), Novi Sad, Serbia, October, 15-17, 2014.
 30. Dejanović, A., Ljubojević, Č. (2015): „Merenje oscilacija kvaliteta usluge u realizaciji posebnih obrazovnih i trening programa“ ICDQM 2015 Međunarodna konferencija „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“ Čačak, 25 – 26. jun 2015. godine, pp. 96-102.
 31. Dejanović, A., Ljubojević, Č. (2015): „City branding as potential for economic development“, ICEI 2015 4th International Scientific Conference „Economy of Integration“, University of Tuzla, Faculty of Econimics, Tuzla, December 3rd-5th 2015.
 32. Dejanović, A., Nikolić, S., Stanković, J. (2015): „Integral Model of Strategic Management: Identification of Potential Synergies“, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12 (8), pp. 115-133 (M23)