Opšti uslovi

Zašto je važno stalno učiti?

Formalno obrazovanje obuhvata obrazovne procese koji se realizuju u okviru formalno-obrazovnog sistema, zakonski uređenog i hijerarhisjki strukturisanog (od osnovne škole do fakulteta) koji u svom krajnjem ishodu vode sticanju određenih zvanja i diploma. Osnovni nedostaci ovog obrazovanja je što je relativno sporo, nefleksibilno i udaljeno od prakse. Ovi nedostaci formalnog obrazovanja naročito su izraženi u savremenim uslovima veoma brzih i neočekivanih promena koje su karakteristične za digitalnu epohu. Zbog toga raste značaj neformalnog obrazovanja koje predstavlja bilo koju organizovanu edukativna aktivnost izvan postojećeg formalnog sistema i čiji je cilj da zadovolji potrebe korisnika, ali i ciljeve učenja. Danas je potpuno jasno da učenje traje čitav život (Long Life Learning). Tamo gde se zaustavlja formalno, nastavlja se neformalno obrazovanje…

Ko su polaznici, a ko predavači?

Posebni obrazovni programi namenjeni su širokom auditorijumu koji želi da unapredi postojeća, ali i da stekne neophodna nova znanja i veštine. Na taj način polaznici ovih programa dobijaju priliku da razviju svoje kompentencije i da budu spremni za izazove koje im nameće digitalna epoha. U ulozi predavača su profesori i spoljni saradnici Visoke škole modernog biznisa koji imaju bogato akademsko, ali i praktično iskustvo. Ulogu predavača mogu da preuzmu i najbolji studenti koji su spremni da svoje znanje iz neke oblasti podele sa ostalima. Nova generacija (Y Generation) prednjači u prihvatanju novih tehnologija. Ona živi na digitalni način i sigurno mnogo čemu može da nauči starije generacije o dometima digitalnih tehnologija. Posebni obrazovni programi, osim studenata, mogu značajno da pomognu i zaposlenima koji će biti osposobljeni da rešavaju kompleksne probleme u praksi. Kursevi i seminari mogu da budu veoma korisni i za nezaposlene, jer će im omogućiti više šansi se zaposle, odnosno da kompententno planiraju i razvijaju sopstveni biznis (samozapošljavanje).

Kako će programi biti realizovani?

Svi posebni obrazovni programi biće oblikovani u skladu sa zahtevima klijenata. Mogu biti realizovani u savremeno opremljenim i funkcionalnim prostorijama Visoke škole modernog biznisa (Terazije 27, sprat IV, Beograd), ali i u poslovnim prostorijama naručioca seminara (In-house) ili na bilo kojoj drugoj adekvatnoj lokaciji prema odluci naručioca posla. Sva predavanja su obogaćena primerima i prakse, odnosno tako usmerena da osposobljavaju polaznike da rešavaju konkretne probleme. Nakon realizacije programa svaki polaznik će dobiti sertifikat koji izdaje Visoka škola modernog biznisa kojim se potvrđuje učešće na kursu, odnosno seminaru.

Kada će programi biti realizovani?

Termini održavanja seminara/kurseva biće naknadno utvrđeni u dogovoru između realizatora i klijenata. Uslov da bi programi bili realizovani je formiranje grupe od minimalno 10 polaznika. Broj polaznika je ograničen – za svaki program predviđeno je maksimalno 30 polaznika.

Koliko je potrebno uložiti za pohađanje posebnih obrazovnih programa?

Četvorodnevni seminari po 4 časa (ukupno 16 časova) podrazumevaju uplatu kotizacije u iznosu od 19.000,00 dinara po polazniku. Ova kotizacija obuhvata sve troškove seminara (olovka, beležnica, prezentacije u štampanom i elektronskom obliku, osveženja u pauzama, izrada potvrde o pohađanju seminara i sl.). Svaki polaznik koji se prijavi 20 dana pre početka seminara dobija popust od 50%. Treba naglasiti da Visoka škola modernog biznisa nije u sistemu PDV-a. Način uplate: na tekući račun Visoke škole modernog biznisa: 310-17302-08 otvoren kod NLB Banke a.d. Beograd.

Kako da se prijavim?

Tel.+381 11 4120-700
e-mail: office@mbs.edu.rs